שלב 1 הורדת כלי לשדרוג

שלב 2 הרצת הכלי וביצוע שדרוג :